Zápis do MŠ 2023

Vážení rodiče,

o přijetí dítěte do předškolního zařízení rozhoduje ředitel příslušné mateřské školy za podmínek stanovených § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a při přijímání postupuje podle správního řádu (§ 165 odst. 2 písm. b) školského zákona.

Termín pro podání žádosti:    2. května 2023 v době od 8 do 16 hod.

                                           3. května 2023 v době od 8 do 14 hod.    

Způsob podání žádosti:

  • osobně v mateřsé škole
  • datovou schránkou - gd6kzef

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinností podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře na Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte.

Formulář - Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je dostupná na webových stránkách školy - www.slunickoopava.cz (lišta nahoře - Úřední deska) nebo po telefonické domluvě, je možné si formulář vyzvednout v mateřské škole.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole po dobu 15 dnů. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

Bc. Iva Otipková, ředitelka MŠ Sluníčko