Zápis 2020 - Rozhodnutí - přijetí

Ředitelka mateřské školy, jejich činnost vykonává Mateřská škola Sluníčko Opava, Krnovská - příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písmeno b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, ke dni 1. 9. 2020 na základě podaných žádostí o přijetí.

Seznam registračních čísel přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání ve školní rok 2020/2021

MŠ KRNOVSKÁ - 130, 110, 109, 100, 144, 127, 149, 126, 143, 68, 145, 20, 129, 124, 128, 123, 101, 15, 142, 102, 131, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 75, 34, 38, 10

MŠ SLAVKOVSKÁ - 51, 122, 44, 37, 65, 50, 63, 66

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne vyvěšení prostřednictvím ředitelky školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

V Opavě 12.5.2020     Bc. Iva Otipková, ředitelka MŠ Sluníčko