Směrnice úplaty

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Obsah:

 • Čl.1 Úvodní ustanovení
 • Čl.2 Plátci
 • Čl.3 Základní částka úplaty
 • Čl.4 Snížení základní částky úplaty
 • Čl.5 Snížení úplaty v případě přerušení provozu
 • Čl.6 Prokázání nároku na osvobození od úplaty
 • Čl.7 Podmínky splatnosti úplaty
 • Čl.8 Přechodná a závěrečná ustanovení
Mateřská škola Sluníčko Opava, Krnovská- příspěvková organizace, zastopena ředitelkou školy Bc. Ivou Otipkovou (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení  § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a  6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, podle zákona 204/2005 Sb., vyhlášky 43/2006, v znění pozdějších předpisů, a na základě zákona 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto směrnici:

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen "úplata"), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

Čl. 2
Plátci

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání, které nedosáhne do 31.08.2019 pěti let - platí trvalým příkazem, bankou nebo na poště.
 
Pro děti, které dosáhnou do 31.08.2019 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září 2019 povinné, a proto úplatu za předškolní vzdělávání neplatí.
 Úplata se nehradí pouze v případě, že má dítě zdravotní potižení - novela škol.zákona č. 472/2011 Sb. v § 123.

Čl. 3
Základní částka úplaty

 1. Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 500- Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2019/2020
 2. Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s polodenním provozem činí 0,- Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2019/2020.
Čl. 4
Snížení základní částky úplaty

 • Na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce mateřské školy může ředitelka mateřské školy základní částku úplaty stanovenou podle čl. 3.  vyhlášky č. 14/2005, o mateřské škole, o 50% snížit, pokud dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce.
Z důvodu:
- nemoci dítěte - na doporučení lékaře
- lázeňský pobyt dítěte

 • Novela zákona 117/1995 Sb., o státní soc. podpoře, ve znění pozdějších předpisů nabyla 1.1.2008 účinnosti zákonem č. 261/2007, o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterých se zákon č. 117/1995 mění.
U rodičovských příspěvků přiznaných nebo změněných po 1.1.2012 je nové pravidlo § 31 odst. 3 zák.č.117/1995 Sb.:
1. Dítě mladších 2 let může navštěvovat MŠ max. 46 hod. v měsíci - evidenci vede MŠ.
2. U dětí starších 2 let se docházka do MŠ nesleduje.

Tyto děti hradí úplatu celou.Čl. 5
Snížení úplaty v případě přerušení provozu

 1. V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu se úplata stanovená plátci podle čl. 1., 2., 3. této směrnice za uvedené měsíce krátí v poměru odpovídajícímu počtu kalendářních dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu kalendářních dnů v příslušném měsíci.
 2. Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu odpovídající výše úplaty vrácena v termínu dohodnutým se zákonným zástupcem.
Čl. 6
Prokázání nároku na osvobození od úplaty

 • Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením   písemného originálu "Potvrzení o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi - příspěvku na živobytí." 
        V případě, že pominou důvody pro uznání příspěvku na živobytí - je rodič povinen tuto změnu neprodleně oznámit ředitelce školy.       
       
 • Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, v kterém plátce nárok na osvobození od úplaty ředitelce mateřské školy prokáže.

Čl. 7
Podmínky splatnosti úplaty

 1. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce pokud se ředitel školy nedohodne se zák. zástupci jinak. V naší MŠ je splatnost po dohodě s rodiči do 15. dne daného měsíce z důvodu účetních uzávěrek v daném měsíci.
 2. Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.
 3. Plátce uhradí úplatu: a) bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy - č. ú. 181642781/0300. Variabilní symbol bude dítěti přidělené mateřskou školou. b) trvalým příkazem (vyúčtování plateb pololetně).
 4. Ve výjimečných případech lze úplatu zaplatit v hotovosti v pokladně mateřské školy.
Čl. 8
Přechodná a závěrečná ustanovení


stanovení základní částky úplaty pro celodenní a polodenní provoz mateřské školy pro další školní roky bude řešeno formou dodatku této směrnice, v kterém bude uvedena změna ustanovení čl. 3 směrnice platná pro příslušný školní rok.
 1. Snížení základní částky úplaty podle čl. 4 a čl. 6. od 1. září 2019 pokud písemná žádost zákonného zástupce bude doručena ředitelce mateřské školy do 15. září.
 2. SMO stanovil nejvyšší možnou hranici úplaty na částku 500,-Kč.
 3. Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou mateřské školy a je účinná od 01.09. 2019.
V Opavě dne 19.4.2019                                                                                                
Bc. Iva Otipková ředitelka školy