Kriteria

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Ředitelka mateřské školy, jejichž činnost vykonává Mateřská škola Sluníčko Opava, Krnovská-příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle nichž bude posuzovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu tj. 166 dětí ( MŠ Krnovská 140 dětí, MŠ Slavkovská 26 dětí).

Pro letošní školní rok 2018/2019 - počet volných míst pro děti - MŠ Krnovská 60 míst, MŠ Slavkovská 2 míst.

I.    Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let do 6 let, nejdříve však pro děti  od 2 let, až do začátku povinné školní docházky, které je zdravotně způsobilé, včetně očkování podle § 50 zákona č. 256/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

II.   Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce.

Kritérium Bodové hodnocení

Trvalý pobyt dítěte*

(spádová oblast - Opava)

Trvalý pobyt v obci 10
   
Věk dítěte Dřívější datum narození dítěte  
   

*Umístění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Do mateřské školy zřízené obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Pro děti, které dosáhnou do 31.08.2018 pěti let je předškolní vzdělávání od 1. září 2017 povinné, a proto budou bez ohledu na bodové hodnocení a povinné očkování přednostně přijímány, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, příslušném školském obvodu spádové školy, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 V Opavě 19. 4. 2018

 

Bc. Iva Otipková, ředitelka MŠ Sluníčko