Kriteria

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Ředitelka Mateřské školy Sluníčko Opava, Krnovská - příspěvková organizace, (dále jen mateřská škola), stanovila následující kritéria, podle nichž bude posuzovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci dětí v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, to je podle OHS 166 dětí (MŠ Krnovská 140 dětí, MŠ Slavkovská 26 dětí).

Pro letošní školní rok 2019/2020 - počet volných míst pro děti - MŠ Krnovská 60 míst, MŠ Slavkovská 9 míst

  • Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let do až do začátku povinné školní docházky, nejdříve však pro děti od dvou let.
  • Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů). Potvrzení pediatra bude na "Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání".
  • Výjimkou jsou děti, pro které je předškolní vzdělávání od školního roku 2019/2020 povinné.

1. Přijetí dítěte ze zákona - dítě, které k 31.8.2019 dovrší věku 5 let, pokud má místo trvalého pobytu v příslušném spádovém obvodu (trvalý pobyt v obci *).     Pro děti, které do 31.8.2019 dosáhnou věku 5 let, je předškolní vzdělávání povinné dle § 34a) školského zákona ve znění pozdějších předpisů. Zákonný zástupce dítěte může požádat o individuální vzdělávání dítěte dle §34b) školského zákona ve znění pozdějších předpisů.

2. Přednostní přijetí dítěte ze zákona - dítě, které k 31. 8.2019 dovrší věku 3 let, pokud má místo trvalého pobytu v příslušném spádovém obvodu (trvalý pobyt v obci *). Do MŠ zřízené obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 3 let věku pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 ŠZ) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

3. Ředitelka MŠ nebude přijímat děti mimo školský obvod na úkor dětí mladších 5 let, neboť školský zákon stanoví v § 34 odst. 3, že do MŠ zřízené obcí se přednostně přijímají děti k předškolnímu vzdělávání, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 3 let věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst.3) nebo jsou umístěné v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

4. Ostatní děti (mladší 3 let) - budou posuzovány a seřazeny podle věku (data narození), od nejstaršího po nejmladší.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020:

Kritérium Bodové hodnocení

Trvalý pobyt dítěte*

(spádová oblast - Opava)

Trvalý pobyt v obci 20
 Mimo obec  0
Věk dítěte ** Dřívější datum narození dítěte  
 MŠ navštěvuje sourozenec dítěte  2

* Splnění této podmínky doloží zákonný zástupce dítěte předložením občanského průkazu. Upřednostnění se týká také dětí, jejichž rodiče v obci stavějí nebo renovují dům, byt k trvalému pobytu a doloží potvrzení.

Upozornění - ve dne zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí stejnou váhu. V žádném případě nebude v těchto dvou dnech zápisu vytvořeno pořadí s výhodou přednostního  přijetí do MŠ.

  • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem dne 10.5.2019 na vstupních dveřích do MŠ a na www.slunickoopava.cz.
  • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdzží zákonní zástupci do osobní datové schránky nebo budou doručena zákonným zástupcům dítěte poštou do vlastních rukou, do 30 dnů od podání žádosti.
  • Dne 9.5.2019 po telefonické dohodě s ředitelkou školy (553 622 913), mohou zákonní zástupci dítěte nahlédnout do spisu podle § 38 odst. 1 správního řádu a vyjádřit se k podkladům správního řízení ve věci nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, před vydáním rozhodnutí ředitelky školy.

 

 S účinností od 6.5.2019

Bc. Iva Otipková, ředitelka MŠ Sluníčko